Anunţ

Politica de confidențialitate și gestionarea datelor a societății Alamo Impex 97 SRL.

Alamo Impex 97 Kft. (denumită în continuare: Editor) consideră că este important să se respecte și să pună în aplicare drepturile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, clienților, abonaților și tuturor celorlalte persoane vizate. În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, Editorul procedează pe baza Regulamentului general al Uniunii Europene privind protecția datelor (protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului CE nr. 95/46 „GDPR”) și a altor prevederi legale privind protecția datelor (enumerate detaliat în definiții)

Termenii utilizați frecvent în Politica de confidențialitate au următoarele semnificații:

prelucrarea datelor: efectuarea de sarcini tehnice și tehnologice legate de operațiunile de gestionare a datelor, indiferent de metoda și mijloacele utilizate pentru efectuarea operațiunilor și de locul în care se efectuează operațiunea;

procesator de date: persoana fizică sau juridică sau entitatea fără personalitate juridică care prelucrează datele în baza unui contract încheiat cu Editor;

gestionarea datelor: orice operațiune sau totalitatea operațiunilor efectuate având ca obiect datele cu caracter personal, indiferent de procedura utilizată;

operator de date: persoana fizică sau juridică sau entitatea fără personalitate juridică care determină scopul prelucrării datelor, ia și pune în aplicare decizii privind prelucrarea datelor cu caracter personal (inclusiv mijloacele utilizate) sau mandatează operatorul de date în vederea prelucrării datelor cu caracter personal;

incident legat de protecția datelor: un eveniment care afectează securitatea datelor cu caracter personal care are drept rezultat distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată a datelor cu caracter personal sau accesul neautorizat la acestea;

date biometrice: orice date cu caracter personal obținute prin proceduri tehnice specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice, care permit sau confirmă identificarea unică a persoanei fizice (de exemplu, o imagine facială sau o amprentă digitală);

activitate marketing direct: totalitatea activităților și serviciilor auxiliare efectuate prin intermediul unor anchete directe având ca scop recomandarea de produse sau servicii celor vizați, transmiterea de reclame pentru promovarea afacerilor;

date privind starea de sănătate: date cu caracter personal privind starea de sănătate fizică sau psihică a unei persoane fizice, inclusiv date referitoare la serviciile de sănătate furnizate unei persoane fizice care conțin informații despre starea de sănătate a persoanei fizice;

mail direct: un mesaj electronic care vizează promovarea vânzării de servicii și conținuturilor disponibile pe pagina web utilizat de Editor;

persoana vizată: orice persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, pe baza unor date personale specifice;

autoritatea de supraveghere: autoritatea desemnată pentru monitorizarea respectării normelor de protecție a datelor cu caracter personal din legislația relevantă a statului membru, pe baza mandatului al GDPR, în România: dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro

date genetice: orice date cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice ale unei persoane fizice care sunt specifice fiziologiei sau stării de sănătate a persoanei vizate și care sunt derivate în principal din analiza unei probe biologice prelevate de la respectiva persoană fizică;

țări terțe: state în afara statelor membre ale Uniunii Europene;

terți: o persoană fizică sau juridică sau o entitate fără personalitate juridică care nu este identică cu persoana vizată, operatorul sau procesatorul de date cu caracter personal;

consimțământ: declarația voluntară și fermă de intenție a persoanei vizate referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, pe baza unor informații prealabile adecvate, prin care își exprimă acordul său neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează, integral sau în cadrul sau în cadrul anumitor operațiuni;

pagina web utilizată de Editor: radiogaga.ro, și sub-paginile disponibile, precum și toate celelalte site-uri web, în ale căror mențiuni legale Editorul este indicat ca proprietar și operator;

date speciale: date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice sau apartenența la un sindicat, precum și date genetice și biometrice pentru identificarea unică a persoanelor fizice, datele de sănătate și datele personale referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanelor fizice;

marcarea datelor cu caracter personal: aplicarea unei mărci de identificare pentru datele cu caracter personal în scopul distingerii sale;

date personale: date care pot fi legate de persoana vizată, în special numele persoanei vizate, orice semn de identificare, un cod de identificare creat de autoritate sau de operator și cunoașterea unuia sau mai multor identități fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale identități, respectiv concluzie referitor la persoana vizată, deductibilă din date;

obiecție: declarația persoanei vizate exprimată sub orice formă (de exemplu, verbal, scris sau e-mail), prin care se opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Editor și solicită încetarea prelucrării datelor sau ștergerea datelor prelucrate;

partener: un antreprenor sau mandatar care are o relație contractuală cu Editor.

 

Adresa poștală a operatorului de date:

Numele: Alamo Impex 97 Srl.
Adresa de corespondență: județul Mureș, 540046 Târgu Mureș, str. Călărașilor nr. 1.
Nr. înreg. Reg. Com.: J26/403/1999
Cod fiscal: RO9603323
E-mail: office@radiogaga.ro
Telefon: 0265-2501780365-882791


Principii de bază

Editorul prelucrează date cu caracter personal numai în conformitate cu reglementările Uniunii Europene și ale României (principiul legalității). Pune un accent deosebit pe asigurarea faptului că prelucrarea datelor este inteligibilă, transparentă (principiul transparenței) și echitabilă (nu induce în eroare) atât pentru persoana vizată, cât și pentru Editor. Prelucrează datele personale ale persoanei vizate numai în scopurile specificate în prezenta Politică de confidențialitate (principiul limitării scopului). Prelucrează doar date cu caracter personal care sunt strict necesare în scopul prelucrării datelor și adecvate acestui scop (principiul economiei de date). Prelucrează date cu caracter personal numai în măsura și pentru timpul strict necesar scopului prelucrării datelor (principiul stocării limitate). În cursul prelucrării datelor, asigură acuratețea, exhaustivitatea și actualitatea datelor prelucrate și timpul de stocare (principiul acurateței) prin corectarea acestora, inițiată de persoana vizată. De asemenea, se asigură că datele cu caracter personal pe care le prelucrează sunt păstrate confidențiale și nu este permis accesul neautorizat la acestea (principiul confidențialității).

Prelucrarea datelor pe pagina web

Denumirea activității de prelucrare a datelor cu caracter personal: plasarea de identificatori unici (așa-numitele cookie-uri) pe dispozitive digitale externe (de exemplu: Facebook, Google) utilizate pe navigarea persoanei vizate pe pagina web deținută de Editor.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: asigurarea disponibilității ascultătorilor radio online și a articolelor pentru dezvoltarea în continuare a serviciilor Editorului în vederea satisfacerii intereselor utilizatorilor; distribuirea directă a conținutului disponibil pe site-uri web către utilizatori; promovarea oricăruia dintre produsele, serviciile și conținutul Editorului către utilizatori; furnizarea serviciului de e-mail și telefonie pentru clienți: gestionarea reclamației utilizatorilor, răspunsul la comentarii; crearea de segmente de public personalizate dintre părțile vizate, care vizitează un site web deținut de Editor, prin utilizarea remarketingului: remarketingul permite unui editor să afișeze reclame personalizate pe site-urile web ale furnizorilor terți (de exemplu, Google, Facebook) pentru persoanele care au vizitat anterior pagini web deținute de Editor; informare asupra evenimentelor media legate de activitatea Editorului, investigarea reclamațiilor, solicitărilor de rectificare presă, revizuirea conținutului programelor și articolelor radio pe baza opiniilor cititorilor, îndeplinirea cererilor oficiale.

Temei juridic pentru gestionarea datelor: consimțământul utilizatorului pentru utilizarea cookie-urilor la tratarea reclamațiilor și la vizitarea paginii web.

Denumirea temeiului juridic pentru gestionarea datelor: GDPR art. 6. alin. (1) pct. a), b), f).

Numele, adresa operatorului de date: Google LLC (600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii).Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlanda); servicii postale si de curierat. Operator: Pont Systems Kft. (407025 Aiton, județul Cluj, str. Cioltului nr. 404A).

Obiceiuri de navigare

Pentru a asigura un aspect optim, personalizat, dispozitivul utilizat de Utilizatori dispune de un așa-numit puteți pune un fursec. Cookie-urile permit paginii web deținută de Editor să funcționeze la un standard mai înalt și să ofere servicii personalizate. Utilizatorul poate șterge cookie-urile de pe propriul dispozitiv sau are opțiunea de a seta browserul să dezactiveze utilizarea cookie-urilor. Cookie-urile sunt prezente în sistemul utilizatorului pentru o perioadă nedeterminată de timp sau până când utilizatorul șterge cookie-urile. Puteți găsi mai multe informații despre tipurile și utilizarea cookie-urilor pe pagina noastră web.

Durata gestionării de date cu caracter personal: până la retragerea consimțământului sau a termenului impus de legislația în vigoare.

Sursa datelor cu caracter personal: furnizată de către utilizator, prestator extern care plasează cookie-uri.

Cercul persoanelor vizate: persoanele vizate care vizitează paginile web.

Transferul datelor cu caracter personal către terți

Datele cu caracter personal vor fi transferate de către Editor către un terț numai dacă persoana vizată și-a dat în mod expres consimțământul sau este permis de GDPR, lege sau alte reglementări, în următoarele cazuri: persoana vizată și-a dat în mod expres consimțământul la transferul planificat; transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între Editor și o altă persoană fizică sau juridică în interesul persoanei vizate, transferul este necesar în scopuri importante de interes public, depunerea, executarea și protecția creanțelor în justiție.(de exemplu, pentru inițierea unor proceduri judiciare sau administrative), transferul este necesar pentru protejarea interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane, iar persoana vizată este incapabilă fizic sau juridic să își dea consimțământul; datele transmise provin dintr-un registru destinat informării publicului în conformitate cu dreptul Uniunii sau al statului membru și care este accesibil pentru inspecție fie publicului în general, fie oricărei persoane care manifestă un interes legitim în acesta, dar numai dacă este cerut de legislația Uniunii sau a statului membru; condițiile stabilite pentru inspecție sunt îndeplinite în cazul respectiv.

Drepturile persoanei vizate și exercitarea acestora

Persoana vizată poate solicita sau iniția din partea Editorului la adresa poștală indicată mai sus, prin e-mail sau telefon

  1. informații despre prelucrarea datelor sale cu caracter personal

La solicitarea persoanei vizate, Editorul va furniza persoanei vizate informații cu privire la datele cu caracter personal gestionate și prelucrate de către Editor, sursa datelor, scopul prelucrării datelor, durata stocării datelor și destinatarul transferului de date.

2. rectificarea, ștergerea sau blocarea datelor cu caracter personal

În cazul în care datele cu caracter personal nu corespund realității și datele personale corespunzătoare realității sunt disponibile Editorului, datele personale vor fi corectate de către Editor. Ștergerea datelor cu caracter personal poate fi solicitată dacă nu este necesară pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare sau dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este autorizată de lege și dacă nu este necesară pentru transmiterea, executarea sau protecția unor revendicări legale. În toate cazurile, Editorul va informa persoana vizată cu privire la refuzul cererii de anulare, indicând motivul refuzului anulării. În loc de ștergere, Editorul va bloca datele cu caracter personal dacă persoana vizată solicită acest lucru sau dacă, pe baza informațiilor disponibile, se presupune că ștergerea ar prejudicia interesele legitime ale persoanei vizate. Datele cu caracter personal blocate în acest mod pot fi prelucrate numai atâta timp cât există scopul prelucrării datelor, care a împiedicat ștergerea datelor cu caracter personal.

3. transferarea datelor cu caracter personal către un alt operator de date

Persoana vizată poate iniția furnizarea de date cu caracter personal care o privesc către Editor și va avea dreptul ca datele să fie transferate direct unui alt operator de date, cu condiția ca prelucrarea datelor să fie efectuată automat și cu acordul persoanei vizate sau pentru executarea unui contract.necesar ca persoana vizată să întreprindă măsuri la solicitarea uneia dintre părți sau a persoanei vizate înainte de încheierea contractului de prelucrare a datelor.

4. restricționarea prelucrării datelor

Editorul restricționează prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate în cazul în care persoana vizată contestă acuratețea datelor sale cu caracter personal (în acest caz restricția se aplică timpului necesar pentru verificarea exactității datelor cu caracter personal) sau dacă, în cazul prelucrării ilegale a datelor, în locul ștergerii datelor persoanei vizate, aceasta solicită doar restricționarea utilizării acestora, sau Editorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal, ci solicită Editorului să furnizeze sau să impună datele împotriva prelucrarea datelor pe baza intereselor legitime ale unui terț (în acest caz, restricția se aplică atât timp cât se stabilește dacă interesul legitim care justifică prelucrarea are prioritate față de motivele legitime ale persoanei vizate;). În cazul restricțiilor privind prelucrarea datelor, pe lângă stocare datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai cu acordul persoanei vizate sau în scopul prezentării sau executării drepturilor legale sau protecției drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice. Înaintea ridicării restricției, Editorul va informa persoana care inițiază restricția.

5. se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal

Persoana vizată se poate opune prelucrării datelor sale cu caracter personal dacă prelucrarea sau transferul datelor cu caracter personal este necesar exclusiv pentru protecția intereselor legitime ale Editorului sau ale unui terț, cu excepția cazului în care prelucrarea este justificată de interese legitime, care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizates au dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru exercitarea drepturilor legale și dacă utilizarea sau transferul datelor cu caracter personal are loc în scopul achiziției directe de afaceri. Persoana vizată poate trimite astfel de solicitări în scris la adresa de e-mail a Editorului

6. poate iniția ca procesul decizional automatizat să nu fie aplicat în cazul său

Persoana vizată poate iniția excluderea în cazul său a oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor (inclusiv crearea de profiluri) care ar avea un efect juridic asupra sa sau ar putea să o afecteze în mod semnificativ.

7. își poate retrage consimțământul pentru prelucrare

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv a datelor speciale, se bazează pe consimțământul persoanei vizate, care își poate retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, în urma căruia Editorul nu va mai prelucra datele personale persoanei vizate. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor bazată pe consimțământ, inițiată înainte de retragere.

Editorul este responsabil doar pentru protecția datelor cu caracter personal disponibile pe site-ul său. Nu este responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal disponibile pe paginile web ale partenerilor noștri.

Dacă persoana vizată este nemulțumită de modul în care Editorul gestionează datele dvs., este  încurajată să ne contacteze mai întâi. Solicitarea dumneavoastră va fi analizată cu atenție în toate cazurile.

Dacă persoana vizată este nemulțumită de rezultatul analizei plângerii, poate contacta autoritatea de supraveghere: dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro.

Vă încurajăm să vizitați această pagină în mod regulat pentru a vă ține la curent cu modificările aduse politicilor noastre de confidențialitate și prelucrare a datelor.

Târgu Mureș, 01.05.2022